Tổ hành chính

UBND HUYỆN MỸ ĐỨC
TRƯỜNG THCS BỘT XUYÊN
––––––––
Số: 06/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Bột Xuyên, ngày 22  tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 


Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện MỸ Đức về cải cách hành chính huyện MỸ Đức năm 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-PGD&ĐT ngày 10/02/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức  về việc thực hiện cải cách hành chính ngành giáo dục năm 2018;
Trường THCS Bột Xuyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2018 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
Nâng cao việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, kết hợp việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tạo bước chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.
– Thực hiện công tác cải cách hành chính là xây dựng công tác quản lí trường học đảm bảo thông suốt, vững mạnh, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên có phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh; tạo môi trường cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.
– Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường
          2. Yêu cầu
Phát động phong trào thi đua trong toàn nhà trường, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những gương “Người tốt, việc tốt” trong công chức, viên chức và người lao động; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi công chức, viên chức; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ làm mục tiêu định hướng.
Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với Luật công chức; Luật viên chức; các quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
Xe đẩy Graco
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, công dân.
II. Nội dung
1. Cải cách thể chế hành chính:
– Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan;
– Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2017 tại đơn vị;
– Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
– Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Thực hiện quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ theo Hướng dẫn số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ; Thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ. Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.
– Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị
2. Cải cách thủ tục hành chính
– Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.
– Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Phú cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị.
– Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các bộ phận liên quan đến công tác cải cách hành chính.
– Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
– Không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc được phân công chịu trách nhiệm chính.
3. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước
– Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản: nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan của Trung ương, tỉnh, huyện, ngành giáo dục phù hợp với tình hình đơn vị; tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản trên đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu thực hiện.
– Xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính. Tiến hành kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên, định kỳ theo quy trình kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện nhằm kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà, thủ tục hành chính phát sinh chưa được công bố đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung đáp ứng nhu cầu thực tế và thực hiện đúng các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
– Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân đảm bảo rõ nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành, không trùng lặp, chồng chéo; mỗi công việc có một bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả thực hiện.
4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
– Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, công nhân viên. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.
– Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị. Xử lý kỉ luật đúng quy định những cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỉ luật, làm mất uy tín đạo đức nhà giáo, nhà trường.
– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CBCC, VC của đơn vị;
– Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hàng năm theo quy định;
– Thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị.
– Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.
–  Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức theo hướng dẫn của UBND huyện.
–  Xây dựng kế hoạch thanh tra, tự kiểm tra công vụ và đẩy mạnh các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan.
5. Cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.
Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017. Thực hiện điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ khi có những phát sinh thực tế và được tập thể thống nhất thông qua.
Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền được giao.
          6. Hiện đại hóa nền hành chính
– Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.
– Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.
– Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm về lĩnh vực giáo dục.
– Thông qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, sơ kết, tổng kết năm học đánh giá, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và thủ tục hành chính.

III.  Tiến độ thực hiện:
Tháng 3/2017: 
– Xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017.
– Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm 2017; kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính năm 2017 và thành lập tổ kiểm tra.
–  Triển khai các nội dung công việc theo các kế hoạch đã xây dựng
Từ tháng 4/2017
– Tiến hành tự kiểm tra công vụ toàn thể các công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan và tổng hợp đánh giá định kỳ kết quả thực hiện công việc theo kế hoạch. (từng tháng)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban lãnh đạo chỉ đạo chung việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
2.  Các tổ chức và đoàn thể trong nhà trường căn cứ kế hoạch cải cách hành chính của nhà trường để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.
3. Các tổ chức và đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm tham mưu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra; chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
4.  Bộ phận chịu trách nhiệm trang Website của trường phối hợp chặt chẽ với các các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của nhà trường
Trên đây là kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017 của trường THCS Phú Lâm. Yêu cầu các bộ phận, cá nhân và tổ chức của nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– UBND huyện;
– Phòng GD&ĐT
– Chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể;
– Đăng Website;
– Lưu.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã Ký)

Nguyễn Thị Hoàn

Bài viết trước đó Đoàn đội
Bài viết sau đó Tổ Xã hội