Đội ngũ giáo viên và học sinh

a/ Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường: 46 đ/c.
BGH: 3 đ/c.
Giáo viên: 34 đ/c, trong đó hợp đồng: 10 đ/c.
Nhân viên: 09 đ/c (Gồm kế toán, thư viện, y tế, thiết bị, bảo vệ, phục vụ ).
b/ Số cán bộ giáo viên đạt chuẩn: 37 đ/c (100%)
Trong đó số có trình độ ĐH (Trên chuẩn): 57%.
Chi bộ Đảng: 25 đ/c.
Bàn học trẻ em
Danh sách giáo viên 2018

c/ Số học sinh và số lớp:
Năm học 2017 – 2018: 14 lớp 435 HS

Bài viết trước đó Cơ sở vật chất
Bài viết sau đó Đoàn đội