Bãi bỏ điều 11 về thu và các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập thành phố Hà N

Bãi bỏ điều 11 về thu và các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập thành phố Hà Nội

tại đây