Phần mềm

Các loại phần mềm học tập free pascal  tải về tại đây

Phần mềm quan sát trái đất và hệ mặt trời tại đây

Phần mềm đổi đuôi âm thanh và hình ảnh tại đây

Phần mềm tạo bài giảng eleaning adobe presenter 7 tại đây

Bài viết trước đó Trường học kết nối
Bài viết sau đó Danh sách các lớp