Lịch sinh hoạt chuyên môn

Lịch sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên

Lịch sinh hoạt chuyên môn của tổ xã hội xem và tải về Tại đây

PHÒNG GD VÀ ĐT MỸ ĐỨC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BỘT XUYÊN                         Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

   

            Số:02 /KH-TỔ KHTN                           Bột Xuyên, ngày 20 tháng 8  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

 Ở TỔ (NHÓM) CHUYÊN MÔN

Năm học: 2017 – 2018

 

 

 

–  Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Phòng  GD-ĐT Mỹ Đức;

– Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học và Quy chế chuyên môn của Trường THCS Bột Xuyên;

– Tổ Khoa học tự nhiên tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng và  thực hiện chuyên đề ở tổ (nhóm) chuyên môn năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH

 –  Chuyên đề chuyên môn là các vấn đề về chuyên môn được đặt ra trong quá trình dạy học. Đó có thể là các vấn đề liên quan đến kiến thức bộ môn, phương pháp dạy học, cách ra đề kiểm tra, cách dạy các bài mới, bài dài, bài khó,…

 – Tổ chức và thực hiện chuyên đề chuyên môn là hoạt động trọng tâm của tổ (nhóm) chuyên môn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy cho giáo viên.

–  Các (nhóm) bộ môn tùy vào thực tế dạy học để lựa chọn những chuyên đề phù hợp. Khuyến khích việc chọn những chuyên đề đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể trong dạy học.

  1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

    – Tổ chức họp tổ chuyên môn thống nhất các chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn trong năm học.

    – Tổ trưởng xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn bám sát nội dung chuyên đề của nhà trường và lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng.

    – Triển khai kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn năm học 2017 – 2018 đến toàn thể giáo viên trong tổ.

III. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN

  1. Thực hiện số lượng chuyên đề chuyên môn

       Tổ chuyên môn thực hiện theo kế hoạch của BCM, là 02 chuyên đề/một tháng

  1. Các bước thực hiện chuyên đề

* Bước 1: Lựa chọn, lên kế hoạch thực hiện chuyên đề

– Tổ (Nhóm) chuyên môn bàn bạc, thảo luận để lựa chọn chuyên đề, xác định mục đích, nội dung cơ bản… cần triển khai; dự kiến kế hoạch thực hiện… (có ghi biên bản).

– Việc lựa chọn chuyên đề cho từng tháng cần được tiến hành sớm (từ tháng dạy học đầu tiên của học kì).

*Bước 2: Xây dựng nội dung chuyên đề

Trên cơ sở đã bàn bạc ở Bước 1, tổ trưởng phân công một hoặc hai giáo viên chịu trách nhiệm tìm tòi, nghiên cứu thêm và hoàn thiện nội dung chuyên đề.

+ Tên chuyên đề;

+ Mục đích của chuyên đề

+ Nội dung triển khai: những định hướng, yêu cầu, biện pháp, giải pháp… cần thực hiện để đạt được mục đích mà chuyên đề đã xác định

+ Kế hoạch thực hiện: thời gian hoàn thành và phần tiến hành, trách nhiệm của từng cá nhân

*Bước 3: Thực hiện chuyên đề

– Những định hướng, yêu cầu, biện pháp, giải pháp… mà chuyên đề đặt ra phải được kiểm chứng thông qua tiết dạy, nếu chuyên đề không liên quan đến tiết dạy trên lớp thì có thể chọn hình thức thể hiện khác nhưng phải có sản phẩm cụ thể.

*Bước 4: Đánh giá kết quả chuyên đề 

Sau phần thực hiện, tổ chuyên môn tiến hành trao đổi để đánh giá lại chuyên đề (với các tiết dạy thể nghiệm, tổ chỉ nhận xét, góp ý chứ không xếp loại giờ dạy).  Trên cơ sở đánh giá lại chuyên đề của từng thành viên (nội dung nào phù hợp, nội dung nào cần phải điều chỉnh, bổ sung…), tổ trưởng kết luận và cùng thống nhất nội dung áp dụng kết quả chuyên đề vào thực tế dạy học.

Xe đẩy em bé

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ:
TT TÊN CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN

THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN GHI CHÚ
1

 

2

– Sử dụng phần mềm

Microsoft ofice 2016

– Thảo luận: Thiết kế Xây dựng giáo án dạy học.

Trịnh Viết Sơn

 

Nguyễn Tất Hải

 

 

 

Tháng 8

 

 
 3

 

 

4

– Thảo luận: Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn và kế hoạch dạy thêm

– Thảo luận: xây dựng  và thực hiện mẫu giáo án mới theo Định hướng phát triển năng lực học sinh .

Nguyễn Tất Hải

 

Nguyễn Trọng Tuân

 

 

 

Tháng  9

5

 

 

6

 

– Rút kinh nghiệm đợt dự giờ tháng 9.

 

– Xây dựng giáo án 1 tiết dạy theo định hướng  rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực học sinh.Bài” phân thức đại số” (tiết 22) môn đại số

Tổ trưởng chỉ đạo

 

Giáoviên nhóm toán,lý của tổ KHTN

 

 

 

Tháng  10

7

 

 

8

 

– Rút kinh nghiệm đợt dự giờ tháng 10.

 

-Thực hành tiết dạy mẫu và rút kinh nghiệm1 tiết dạy theo định hướng  rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực học sinh .Bài” phân thức đại số” (tiết 22) môn đại số 8

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

Nguyễn Tất Hải

 

 

 

Tháng  11

 

 

9

 

 

 

10

 – Xây dựng giáo án 1 tiết dạy theo định hướng  rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực học sinh.Bài32″Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ” (tiết 37) môn lý

– Thực hành tiết dạy mẫu và rút kinh nghiệm1 tiết dạy theo định hướng  rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực học sinh.Bài32″Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ” (tiết 37) môn lý

 

Giáoviên nhóm toán,lý của tổ KHTN

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

Tháng  12

 

 

11

 

 

12

– Thảo luận phương pháp dạy và thiết kế bài soạn phụ đạo cho  học sinh đại trà.

Thực hiện giáo án bài dạy phụ đạo cho  học sinh đại trà

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

Trần Thị Lý

 

 

Tháng  1

 

13

 

14

– Thảo luận phương pháp dạy và thiết kế bài soạn Bồi dưỡng HSG.

Thực hiện tiết dạy minh họa  bồi dưỡng HSG.

Tổ trưởng chỉ đạo

 

Trần Thị Tuần

 

 

Tháng  2

 

15

 

 

16

– Thảo luận : Xây dựng kế hoạch ôn môn toán lớp 9.

Thực hiện tiết dạy minh họa

Chương trình ôn môn toán lớp 9.

Tổ trưởng chỉ đạo

 

Nguyễn Thị Tạo

 

 

Tháng  3

 

17

 

 

18

– Thảo luận nội dung: Ôn tập học kỳ cho học sinh đại trà và ôn tập cho học sinh cuối cấp

Thực hiện tiết dạy dạy minh họa Ôn tập học kỳ cho học sinh đại trà

Giáoviên của tổ KHTN

 

Nguyễn Trọng Tuân

 

 

Tháng  4

 

19 – Thảo luận và thực hành nội dung: nhập điểm tổng kết của học sinh  vào máy tính.  Lê Duy Hiển và Giáoviên của tổ KHTN  

Tháng  5

 

 Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức và thực hiện chuyên đề của Tổ KHTN Trường THCS Bột Xuyên năm học 2017 – 2018. Kính mong sự góp ý, nhận xét đánh giá của Ban Giám hiệu và Ban chuyên môn nhà trường.     

                                                                                      Bột xuyên, ngày 20/8/2017

Duyệt của lãnh đạo nhà trường                                            Thay mặt tổ chuyên môn

Tổ trưởng

 

Nguyễn Tất Hải

Nơi nhận:

– BCM ( để báo cáo);

– Tổ trưởng CM, các nhóm bộ môn

và giáo viên ( thực hiện);

– Lưu hồ sơ tổ CM.

 

 

 

 

           

 

Lịch sinh hoạt chuyên môn của tổ xã hội  

PHÒNG GD VÀ ĐT MỸ ĐỨC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BỘT XUYÊN                         Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

   

            Số:02 /KH-TỔ KHXH                           Bột Xuyên, ngày 20 tháng 8  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

 Ở TỔ (NHÓM) CHUYÊN MÔN

Năm học: 2017 – 2018

 

 

 

–  Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Phòng  GD-ĐT Mỹ Đức;

– Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học và Quy chế chuyên môn của Trường THCS Bột Xuyên;

– Tổ Khoa học xã hội tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng và  thực hiện chuyên đề ở tổ (nhóm) chuyên môn năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH

 –  Chuyên đề chuyên môn là các vấn đề về chuyên môn được đặt ra trong quá trình dạy học. Đó có thể là các vấn đề liên quan đến kiến thức bộ môn, phương pháp dạy học, cách ra đề kiểm tra, cách dạy các bài mới, bài dài, bài khó,…

 – Tổ chức và thực hiện chuyên đề chuyên môn là hoạt động trọng tâm của tổ (nhóm) chuyên môn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy cho giáo viên.

–  Các (nhóm) bộ môn tùy vào thực tế dạy học để lựa chọn những chuyên đề phù hợp. Khuyến khích việc chọn những chuyên đề đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể trong dạy học.

  1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

    – Tổ chức họp tổ chuyên môn thống nhất các chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn trong năm học.

    – Tổ trưởng xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn bám sát nội dung chuyên đề của nhà trường và lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng.

    – Triển khai kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn năm học 2017 – 2018 đến toàn thể giáo viên trong tổ.

III. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

  1. Thực hiện số lượng chuyên đề chuyên môn

       Tổ chuyên môn thực hiện theo kế hoạch của BCM, là 02 chuyên đề/một tháng

  1. Các bước thực hiện chuyên đề

* Bước 1: Lựa chọn, lên kế hoạch thực hiện chuyên đề

– Tổ (Nhóm) chuyên môn bàn bạc, thảo luận để lựa chọn chuyên đề, xác định mục đích, nội dung cơ bản… cần triển khai; dự kiến kế hoạch thực hiện… (có ghi biên bản).

– Việc lựa chọn chuyên đề cho từng tháng cần được tiến hành sớm (từ tháng dạy học đầu tiên của học kì).

*Bước 2: Xây dựng nội dung chuyên đề

Trên cơ sở đã bàn bạc ở Bước 1, tổ trưởng phân công một hoặc hai giáo viên chịu trách nhiệm tìm tòi, nghiên cứu thêm và hoàn thiện nội dung chuyên đề.

+ Tên chuyên đề;

+ Mục đích của chuyên đề

+ Nội dung triển khai: những định hướng, yêu cầu, biện pháp, giải pháp… cần thực hiện để đạt được mục đích mà chuyên đề đã xác định

+ Kế hoạch thực hiện: thời gian hoàn thành và phần tiến hành, trách nhiệm của từng cá nhân

*Bước 3: Thực hiện chuyên đề

– Những định hướng, yêu cầu, biện pháp, giải pháp… mà chuyên đề đặt ra phải được kiểm chứng thông qua tiết dạy; nếu chuyên đề không liên quan đến tiết dạy trên lớp thì có thể chọn hình thức thể hiện khác nhưng phải có sản phẩm cụ thể.

*Bước 4: Đánh giá kết quả chuyên đề 

Sau phần thực hiện, tổ chuyên môn tiến hành trao đổi để đánh giá lại chuyên đề (với các tiết dạy thể nghiệm, tổ chỉ nhận xét, góp ý chứ không xếp loại giờ dạy).  Trên cơ sở đánh giá lại chuyên đề của từng thành viên (nội dung nào phù hợp, nội dung nào cần phải điều chỉnh, bổ sung…), tổ trưởng kết luận và cùng thống nhất nội dung áp dụng kết quả chuyên đề vào thực tế dạy học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ:

 

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN

THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN GHI CHÚ
1

 

 

2

– Sử dụng phần mềm

Microsoft ofice 2016

 

– Thảo luận: Thiết kế Xây dựng giáo án dạy học.

 

Trịnh Viết Sơn

 

Lê Thị Tuyết

 

 

 

Tháng 8

 

 

 
 

3

 

 

4

 

– Thảo luận: Kế hoạch xây dựng các chủ đề môn học.

 

– Đánh giá rút kinh nghiệm:  Xây dựng các chủ đề môn học.

 

Nguyễn Hữu Điệp

 

 

Lê Thị Tuyết

 

 

 

Tháng  9

5

 

 

6

 

 – Dạy học theo hướng

“ Nghiên cứu bài học”

 

– Thực hiện tiết 40 Ngữ văn 6 “Ếch ngồi đáy giếng”

theo hướng “ Nghiên cứu bài học”

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

Kim Thị Dung

 

 

Tháng  10

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 – Xây dựng giáo án bài dạy theo“Định hướng phát triển năng lực học sinh”:

Môn Ngữ văn & Lịch sử              

– Thực hiện giáo án bài dạy theo“Định hướng phát triển năng lực học sinh”: Ngữ văn     

– Thực hiện giáo án bài dạy theo“Định hướng phát triển năng lực học sinh”: Lịch sử

 

 

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

 

Kim Văn Phú

 

 

 

Bùi Xuân Tùng

 

 

 

 

 

Tháng  11

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 – Xây dựng giáo án bài dạy theo“Định hướng phát triển năng lực học sinh”: GDCD       

– Thực hiện giáo án bài dạy theo“Định hướng phát triển năng lực học sinh”:GDCD   

 

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

 

Lê Thị Hà

 

 

 

Tháng  12

 

 

11

 

 

12

– Thảo luận phương pháp dạy và thiết kế bài soạn phụ đạo cho  học sinh đại trà.

Thực hiện giáo án bài dạy

phụ đạo cho  học sinh đại trà

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

 

Nguyễn Hương Lan

 

 

Tháng  1

 

13

 

 

14

– Thảo luận phương pháp dạy và thiết kế bài soạn Bồi dưỡng HSG.

Thực hiện tiết dạy minh họa

Bồi dưỡng HSG.

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

 

Kim Văn Phú

 

 

Tháng  2

 

15

 

 

16

– Thảo luận phương pháp dạy và thiết kế soạn các tiết Chương trình địa phương.

Thực hiện tiết dạy minh họa

Chương trình địa phương

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

 

Nguyễn Thị Hoan

 

 

Tháng  3

 

17

 

 

18

– Thảo luận nội dung: Ôn tập cho học sinh cuối cấp

 

Thực hiện tiết dạy Ôn tập cho học sinh cuối cấp

 

Tổ trưởng chỉ đạo

 

 

 

Lê Thị Tuyết

 

 

Tháng  4

 

19 – Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai và thực hiện kế hoạch hoạt động & SHCM Tổ trưởng và các  nhóm trưởng

 

 

Tháng  5

 

         

         Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức và thực hiện chuyên đề của Tổ KHXH Trường THCS Bột Xuyên năm học 2017 – 2018.

        Kính mong sự góp ý, nhận xét đánh giá của Ban Giám hiệu và Ban chuyên môn nhà trường.     

 

                                                                                      Bột xuyên, ngày 20/8/2017

Duyệt của lãnh đạo nhà trường                                  Thay mặt tổ chuyên môn

Tổ trưởng

 

 

Lê Thị Tuyết

 

 

Nơi nhận:

– BCM ( để báo cáo);

– Tổ trưởng CM, các nhóm bộ môn

và giáo viên ( thực hiện);

– Lưu hồ sơ tổ CM.

 

 

 

 

           

 

 

 

Bài viết trước đó Lịch dự giờ năm học 2017-2018
Bài viết sau đó Danh mục các loại sách