Danh sách các lớp

Trường THCS Bột xuyên có 13 lớp

Trong đó: khối 6: 3 lớp, khối 7: 3 lớp, khối 8: 4 lớp, khối 9: 4 lớp

  •         Khối 6: có 3 lớp 6A,6B,6C

Lớp 6A xem và tải về tại đây

Lớp 6B xem và tải về tại đây

Lớp 6C xem và tải về tại đây

  •  Khối 7: có 3 lớp 7A, 7B, 7C

Lớp 7A xem và tải về tại đây

Lớp 7B  xem và tải về tại đây

Lớp 7C  xem và tải về  tại đây

      Khối 8:có 4 lớp 8A, 8B, 8C

Lớp 8A xem và tải về tại đây

Lớp 8B xem và tải về tại đây

Lớp 8C xem và tải về tại đây

Lớp 8D xem và tải về tại đây

Khối 9: gồm 4 lớp, 9A, 9B, 9C, 9D

Lớp 9A xem và tải về tại đây

Lớp 9B xem và tải về tại đây

Lớp 9C xem và tải về tại đây
Bàn học cho bé
Lớp 9D xem và tải về tại đây