Hoạt động giáo dục

Lịch sinh hoạt chuyên môn

Lịch sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên Lịch sinh hoạt chuyên môn của tổ xã hội xem và tải về Tại đây PHÒNG GD VÀ ĐT MỸ ĐỨC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BỘT XUYÊN                         Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc                 Số:02 /KH-TỔ KHTN                           Bột Xuyên, ngày 20 tháng 8  năm 2017     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC …